WDSF Open U21 STD (05.07.2024)

Ergebnis/Final result:

  1. Kajetan Tygielski / Anastasija Pavsukova (Poland)
  2. Batu Sandiraz / Nehir Cam (Türkiye)
  3. Dmytro Gorobets / Lara-Marie Klug (Germany)
  4. David Goldort / Angelina Helbing (Germany)
  5. Daniil Ketov / Viviana Koschnitzki (Germany)
  6. Vladyslav Davydiuk / Valentyna Dziubenko (Switzerland)